Gruppbostad


LSS-lagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska främja jämställda levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för de människor lagen omfattar. Som en del i detta ingår det att få möjligheten att bo som alla andra, att få ett eget hem med allt vad det innebär.

 
 

En bostad för vuxna enligt 9§9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak beskrivs tre olika former av bostäder i lagstiftningen:

gruppbostad
servicebostad
annan särskild anpassad bostad

I de två förstnämnda formerna ingår en fast bemanning och omvårdnad till skillnad från den sista boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Oavsett boendeform är alla bostadsformer den enskildes hem.

Målet med LSS och dess lag är att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de individer som omfattas av lagen. Därför är det viktigt att bostaden ligger i en miljö och som ger individen förutsättningarna att delta aktivt i samhällslivet.

 
 
 
 

Ett boende med liten grupp individer


En gruppbostad består av ett färre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) finns det bland annat rekommendationer om antal boende i grupp- respektive servicebostad. Där anges i regel att tre till fem personer bör bo i en gruppbostad, men någon fler kan accepteras. I ett gruppboende skall det finnas en fast personalgrupp som skall täcka hela stödbehovet inklusive fritids- och kulturella intressen.

 
 
 
 

Tillgänglighet och utformning


Gruppbostäder bör vara placerade i vanliga bostadsområden om det inte är så att de boende har ett stort sjukhusbehov och där det är nödvändigt att medicinsk vård är lättillgänglig.

Grupp- och servicebostädernas utformning kan skilja sig åt. I en gruppbostad bör de gemensamma utrymmena placeras så att de kan fungera som en samlingspunkt för alla boenden. Ytorna bör dessutom vara dimensionerade så att alla boenden kan delta samtidigt i olika former av aktiviteter och ligga i nära anslutning till de enskilda lägenheterna.

 
 
 
 

Bemanningen

Bemanningen i bostadsformerna grupp- eller servicebostad grundar sig i de boendes stödbehov. I förarbetena framgår det att en gruppbostad är tänkt att vara ett bostadsalternativ för individer som har ett mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov och att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändigt. Oftast har de som bor i ett serviceboende ett mindre tillsyns- och omvårdnadsbehov även om det inte betyder att stödbehovet täcks av en personalgrupp med färre medarbetare. Däremot kan personalens roller skilja sig utifrån boendeformen och det behov som de boende har.