Servicebostad


LSS-lagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska främja jämställda levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för de människor lagen omfattar. Som en del i detta ingår det att få möjligheten att bo som alla andra, att få ett eget hem med allt vad det innebär.

 
 

En bostad för vuxna enligt 9§9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak beskrivs tre olika former av bostäder i lagstiftningen:

gruppbostad
servicebostad
annan särskild anpassad bostad

I de två förstnämnda formerna ingår en fast bemanning och omvårdnad till skillnad från den sista boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Oavsett boendeform är alla bostadsformer den enskildes hem.

Målet med LSS och dess lag är att främja jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de individer som omfattas av lagen. Därför är det viktigt att bostaden ligger i en miljö och som ger individen förutsättningarna att delta aktivt i samhällslivet.

 
 
 
 

Boende integrerat i bostadsområdet


En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensamma utrymmen, service och personalgrupp. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) finns det bland annat rekommendationer om antal boende i grupp- respektive servicebostad. Antal boende i ett serviceboende bör vara så begränsat att servicebostaden integreras i bostadsområdet och så att en institutionell boendemiljö undviks.

 
 
 
 

Tillgänglighet och utformning


Grupp- och servicebostädernas utformning kan skilja sig åt. En servicebostads gemensamma utrymmen ligger inte alltid i en direkt anslutning till den enskildes bostad. För att nå de gemensamma utrymmena kan man behöva förflytta sig. De gemensamma utrymmena kan ses som ett komplement till den egna bostaden och ska erbjuda möjligheter till social samvaro och aktiviteter utifrån önskemål och intressen.

 
 
 
 

Bemanningen

Bemanningen i bostadsformerna grupp- eller servicebostad grundar sig i de boendes stödbehov. I förarbetena framgår det att en gruppbostad är tänkt att vara ett bostadsalternativ för individer som har ett mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov och att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändigt. Oftast har de som bor i ett serviceboende ett mindre tillsyns- och omvårdnadsbehov även om det inte betyder att stödbehovet täcks av en personalgrupp med färre medarbetare. Däremot kan personalens roller skilja sig utifrån boendeformen och det behov som de boende har.