Styrelse


Har du frågor eller funderingar, eller vill du bara komma i kontakt med oss?
Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

 
Styrelsens arbete

Styrelsens arbete följer en av styrelsen fastställd arbetsordning vilket skapar ramen för beslut av investeringar, finansiering, förvärv och ekonomiska rapporter. Styrelsen utarbetar de övergripande målbilderna och strategierna vilka följs upp genom olika mätinstrument i ett jämnt tidsintervall. Styrelsen ansvarar för att det finns en tillfredsställande kontroll av företagets efterlevnad av lagar och regler samt utvärdering av bolagets system för interna kontroller och riskhantering.

Vår vision


Vi anser att alla människor oavsett bakgrund, erfarenheter eller förutsättningar här rätt till ett bra liv. Därför lever vi efter filosofin och visionen att skapa ett meningsfullt, jämlikt och inkluderande liv för människor med vissa funktionsvariationer.