4-stegsmodellen

Vår arbetsmodell

4-stegsmodellen är en arbetsmodell som vi utvecklat och som är baserad på PDCA. PDCA är en förkortning
av Plan-Do-Check-Act, som är en välkänd metod inom till exempel kvalitetsledning. Metoden är ett verktyg
som används för kontinuerlig förbättring av processer och prestationer.

PDCA-metoden består av fyra steg. Det första steget, planera (Plan), handlar om att definiera utmaningarna, sätta upp mål, utveckla en plan för att uppnå dessa mål samt att fastställa vilka resurser som behövs för att genomföra planen. Det andra steget, genomföra (Do), handlar om att genomföra planen och utföra aktiviteter enligt den. I det tredje steget, utvärdera (Check), övervakas och utvärderas resultaten av utförda aktiviteterna och jämförs med de planerade målen. Det fjärde och sista steget, utveckla (Act), innebär att baserat på resultaten vidtas åtgärder för att korrigera avvikelser och förbättra processen för framtiden.

PDCA-metoden är en bra metod eftersom den främjar en kontinuerlig kontroll och förbättring av processer och prestationer. Genom att använda PDCA-metoden säkerställer vi att vi minskar förekomsten av fel och avvikelser, och förbättra vår flexibilitet och anpassningsförmåga till varje enskild individ.

På denna kommer vi att berätta lite mer ingående hur 4-stegsmodellen är uppbyggd och hur vi applicerar den i vår vardag.

De fyra stegen

Curae nulla ipsum dolor lacus, suscipit adipiscing. Cum sociis natoque penatibus et ultrices volutpat.
planera

PLANERA

Steg ett är planera och handlar om att definiera behovet, sätta upp mål, utveckla en plan med mål samt att fastställa vilka resurser som behövs för att genomföra planen.
genomför

GENOMFÖRA

Steg två som heter utföra handlar om att genomföra den plan som utarbetats utifrån behovet och genomföra de aktiviteter som är planerade för att nå målen.
utvärdera

UTVÄRDERA

I det tredje steget, kontrollera, kontrolleras och utvärderas resultaten av utförda aktiviteter och jämförs med de önskade målbilderna.
utveckla

UTVECKLA

Utveckla som är det fjärde och sista steget innan processen åter börjar om innebär att baserat på resultat revidera mål och åtgärder och korrigera avvikelser för framtiden.

Kunskap är nyckeln

Vi tror att kunskap är nyckeln till framgång och lägger därför stor vikt vid att lära känna varje enskild boende på djupet. Vi går noggrant igenom beställningen och samlar oss en bild över den boende. Genom att vara genuint intresserade skapar vi inte bara ett förtroende utan för också en bättre förståelse för varje boendes person, tankar, önskemål och förutsättningar. Utifrån beställningen och den information vi samlar på oss har vi lyckats kartlägga förutsättningarna och kan därefter skapa en plan i form av en individanpassad genomförandeplan.

Individanpassat arbetssätt

Varje enskild individ är sin egen person och har sina egna förutsättningar. Det gör att vi i vårt arbetssätt har flera verktyg att använda oss av för att nå målen vi tillsammans har satt upp. Exempelvis använder vi oss av Alternativ och Kompletterande Kommunikation, Positivt beteendestöd och Sociala berättelser, seriesamtal och Ritprat för att nämna några.

Dessa arbetssätt är dynamiska och anpassas utifrån varje enskild individ och situation. Valet av verktyg kan även förändras under tid utifrån måluppfyllelse eller andra parametrar.

Är du i behov av placering?

Uppföljning säkerställer kvalitén

För att säkerställa kvalitén i vårt arbete genomförs löpande uppföljningar och avstämningar för att kontrollera att vi jobbar mot rätt målbilder. Vi tittar då på den plan vi utarbetat och hur de aktiviteter vi arbetet med har mött upp målbilderna. Ibland behöver vi även justera aktiviteterna eller målbilderna då förutsättningarna har förändrats.

Individanpassat arbetssätt

Arbetet och utvecklingen dokumenteras väl genom såväl daganteckningar som månads- och årssammanställningar för en mer övergripande bild och för en spårbarhet i vårt arbete men också för att kunna mäta utvecklingen över tid.

I slutet på varje individs årscykel revideras genomförandeplanen.