Kvalitet, miljö och
samhällsansvar


Jobbex Omsorgs kvalitet- och hållbarhetsstrategi grundar sig i de samhälle och miljö vi verkar i och där vi utgår från varje individs förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har ett stort fokus på individen, medarbetare, kvalité, samhälle och miljö.

 
 

Vårt kvalitetsarbete


Dagligen utförs flertalet olika aktiviteter inom våra verksamheter, både internt och externt vilket ställer stora krav på oss som omsorgsgivare. För att lyckas i vårt uppdrag krävs det att vi har kunniga och engagerade medarbetare men också att vi har en god kontroll, planering, egenkontroller och uppföljning i alla delar som rör våra verksamheter. Det kan exempelvis vara säkerhet, arbetsmetoder och tillgänglighet.

Kvalitetsarbetet arbetas i alla led genom företaget, från styrelse, VD, kvalitetschef, verksamhetschef, Teamleader och den enskilde medarbetaren.

Till vår hjälp använder vi ett webbaserat kvalitetsledningssystem från AM System. Plattformen har en hög tillgänglighet (99,99% tillgänglighet över ett år). Vi har valt att använda oss av molnbaserade tjänster för vårt kvalitetsarbete för att säkerställa att vi alltid har kontroll över våra processer, backup, rutiner och standarder. Systemet gör även att alla våra medarbetare har tillgång till systemet dygnet runt, oavsett vart de befinner sig. Traditionellt har många liknande verksamheter jobbat med rutiner och processer i pappersform och pärmar vilket ökar risken för fel och misstag och gör det svårt att kontrollera utgåvor med mera.

I vårt kvalitetsledningssystem finns alla våra rutiner för respektive verksamhet. Systemet påminner även ansvariga automatiskt med jämna intervall om att revidera rutinen de är ansvariga för så att vi alltid säkerställer att våra rutiner är uppdaterade. Vi hanterar även all avvikelsehantering i systemet, både internt och externt. I avvikelsehanteringen finns det inbyggda funktioner för att exempelvis larma VD vid allvarliga incidenter, handlingsplaner och statistik vilken mäts och följs upp löpande.

För att säkerställa att rätt saker arbetas med i rätt tid arbetar vi även med en molnbaserad tjänst (Plandisc) för att kunna tidsdokumentera vem och vilken process som skall starta och sluta vid vilka datum. Men hjälp av detta säkerställer vi att de tidsstyrda processerna inte försenas. Det finns olika årshjul för varje yrkesroll, från styrelsen, till VD, verksamhetschef, Teamleader och till våra medarbetare. Årshjulen bidrar även till en transparens genom företaget då våra medarbetare kan se vilka processer styrelsen jobbar med just nu, exempelvis när olika enkäter skall genomföras och förslag till budget och ettårsplan skall lämnas in.

Vi arbetar systematiskt och standardiserar, reviderar och utvecklar våra modeller för att hela tiden öka kvalitén och vårt förhållningssätt utifrån vårt grunduppdrag.

 
 
 
 

Journalsystem


För att löpande kunna arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete, hålla en hög kvalitetsnivå och uppfylla de lagar och krav som ställs på oss som omsorgsgivare har vi även valt att använda ett journalsystem från Infosoc Quality AB.

Systemet är uppbyggt av personer med specialkunskaper och med ett stort kvalitetsmedvetande. Systemet används av flertalet aktörer inom vård- och omsorgssektorn då det tillgodoser såväl komplexa formella krav som varierande individuella behov för den klientbaserade verksamheten.

 
 
 
 

Samhällsansvar (CSR)


Som grund för vårt arbete med samhällsfrågor ligger vår vision och affärsidé. För oss handlar det om ett ansvarsfullt beteende i allt vi gör gentemot våra kunder, medarbetare, intressenter och samhället vi verkar i. Vi tror på långsiktiga relationer där vi tillsammans gör skillnad för både individen och vår miljö.

 
 
 
 

Riksförbundet FUB


Vi är stolta medlemmar i FUB 1956-klubben. Medlemskapet bidrar och stödjer FUB:s fantastiska arbete för att barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. För att uppnå denna vision bedriver FUB opinionsbildning och ett påverkansarbete riktat både mot allmänhet och beslutsfattare. Ett arbete som vi på Jobbex Omsorg tycker är väldigt viktigt.

FUB:s arbete har två extremt viktiga dokument om mänskliga rättigheter som grund för sitt arbete:

Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Funktionsrättskonventionen).

 
 
 
 

Riksförbundet Attention


Vi vill bidra och verka för att förbättra livssituationen för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) varför det är självklart för oss att stötta Attention. Riksförbundet Attention är ett partipolitiskt och religiöst obundet och arbetar med att sprida kunskap, påverkansarbete mot beslutsfattare och inte minst en varm gemenskap.

Riksförbundet Attention arbetar med flera påverkansprojekt inom en rad områden och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Du kan läsa mer om Riksförbundet Attention och bli stödmedlem direkt på deras webbplats attention.se