Corona - Jobbex Omsorg
 

Coronaviruset (covid-19)


Sverige och världen befinner sig just nu i en mycket speciell situation. Vi vet att både människor och företag påverkas på olika sätta av det som nu sker i samhället. Här har vi samlat frågor och svar kring hur vi på Jobbex Omsorg arbetar och agerar förebyggande kring covid-19 och hur vi agerar om en boende eller personal skulle insjukna.

 
Jobbex Omsorg | Covid-19
 

Hur håller sig Jobbex uppdaterade kring smittspridningen i samhället?

Jobbex Omsorg har en central krisledningsgrupp som följer utvecklingen och finns tillgänglig för såväl rådgivning som stöd till våra verksamheter. Krisledningsgruppen genomför löpande avstämningsmöten där riskanalysen och handlingsplanen revideras.


Hur gör ni för att undvika ett inträde av smitta på era boenden?

Vi följer noggrant de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten förmedlar och uppdaterar löpande våra rutiner och riktlinjer. Vi har även infört flertalet specifika åtgärder som exempelvis egna ingångar för personal med direkt anslutning till handrengöring och skyddsutrustning. Vi är även uppmärksamma på våra medarbetares hälsa inför varje arbetspass och har tydliga rutiner och riktlinjer kring agerande vid symptom både hos boende och personal.


Har ni ett besöksförbud?

Vi har inte ett besöksförbud med vi har en god dialog med familjer och nätverk för att göra en gemensam bedömning om besök är nödvändigt. Detsamma gäller hemresor under denna pandemi.


Hur säkerställer ni att personalen inte tar med sig smitta in på boendena?

Vi har bland annat infört flertalet specifika åtgärder som exempelvis egna ingångar för personal med direkt anslutning till handrengöring och skyddsutrustning. Vi är även uppmärksamma på våra medarbetares hälsa inför varje arbetspass och har tydliga rutiner och riktlinjer kring agerande vid symptom. Personal som varit utomlands får inte arbeta inom vår verksamhet på 14 dagar. All vår personal genomgår även en utbildning i basala hygienrutiner där certifikat skall redovisas efter genomförd utbildning.


Testar ni boende och personal för covid-19?

Både boende och personal testar sig via sjukvården vid misstanke om smitta. Det innebär att all personal med symptom, vid misstanke eller efter resa skall testa sig via sjukvården och först kan återgå i arbete efter negativt provsvar.


Vad är status för vaccinering av boenden och personal?

Vi kan glädjande nog informera att alla våra boenden och personal har fått minst en dos vaccin. Vi följer Region Sörmlands tidplan för dos 2.

Om du vill läsa och se tudordningen kan du göra det direkt på Region Sörmlands webbplats HÄR


Vad gör ni om ni får stora delar av personalen smittade?

Vi rekryterar löpande ny personal och har under våren skolat in ett utökat antalet duktiga vikarier i våra verksamheter. Vi har även handlingsplaner för att kunna utöka samarbetet inom våra olika verksamheter.


Har ni tillräcklig skyddsutrustning?

Vi har i dagsläget tillgång till den skyddsutrustning som krävs enligt de smittskyddsrutiner som myndigheterna föreskrivit och har möjlighet att köpa in skyddsutrustning centralt via Socialstyrelsen och Onemed.


Hur säkerställer ni att arbetet efterlevs?

Vi genomför löpande interna kontroller och har genomfört flera enkäter bland vår personal.


Har du frågor?

Är du närstående, tveka inte att höra av dig till den verksamhet där din anhörige finns.


Mer information om covid-19


Folkhälsomyndigheten

www.folkhalsomyndigheten.se


Region Sörmland

www.regionsormland.se


Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se


Krisinformation.se

www.krisinformation.se


1177.se

www.1177.se