Gode män och förvaltare


Ett godmanskap eller förvaltaruppdrag ska alltid utgå från huvudmannens bästa. Målet med båda uppdragen är att huvudmannen ska få goda levnadsvillkor och kunna leva så självständigt som möjligt.

 
 

Gode män och förvaltare ska omsorgsfullt utföra sitt uppdrag och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde (se föräldrabalken kap. 12 § 3). Detta ställer höga krav på uppdragstagarna. De måste ha förmågan att kunna förstå och sätta sig in i huvudmannens liv, behov och önskemål. Dessutom måste en god man eller förvaltare vara kunnig i ekonomi och känna till lagarna som garanterar huvudmannen stöd från samhället.

Det är viktigt att den gode mannen eller förvaltaren har en nära kontakt med huvudmannen och god personkännedom för att förstå dennes vilja. Det är också viktigt att försöka ha en god relation till anhöriga som i många fall är de som har kunskap om huvudmannen.

Gode mannen ska så långt som det är möjligt göra huvudmannen delaktig och låta denne uttrycka sina egna önskemål. Om det går ska gode mannen låta huvudmannen vara med till exempel när räkningar ska betalas. För en del uppdrag kan målsättningen vara att huvudmannen i framtiden ska kunna klara sig utan god man.

En god man som har en huvudman med en psykisk funktionsnedsättning behöver lära sig mer om vad denna nedsättning innebär. Att ha förståelse för sin huvudmans agerande och reaktioner underlättar uppdraget och gör att det blir lättare att ge huvudmannen det stöd som den behöver.

Om en god man har en äldre huvudman kan uppdraget många gånger gå ut på att huvudmannen ska få en ”guldkant på tillvaron”. Om en huvudman har sparade medel ska detta i så stor utsträckning som möjligt användas till huvudmannens välbefinnande istället för att finnas på ett sparkonto.

Tänk på att:

Ditt agerande ska vara det bästa för huvudmannen, inte för anhöriga, boende eller andra aktörer kring huvudmannen.
Du som god man eller förvaltare ska jobba för att din huvudman får ett ökat välbefinnande och deltagande i samhällslivet.
Gör din huvudman delaktig och agera så att huvudmannen kan har inflytande över vad hjälpen ska omfatta.
Sätt gemensamt upp mål som ni båda ska jobba för.

 
 
 
 

Skillnad mellan god man och förvaltare?

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Att få hjälp av en god man är frivilligt. En förvaltare kan däremot utses mot personens vilja.

Byte av god man

Om en huvudman eller anhörig vill byta god man kan en begäran om detta lämnas till överförmyndaren i kommunen. Det finns ingen ovillkorlig rätt att få sin begäran beviljad, utan överförmyndaren måste först utreda ärendet. Det enklaste sättet att göra ett byte är att prata med den gode mannen och tillsammans lämna in en begäran om byte. Om den gode mannen inte samtycker till ett byte, kan en begäran lämnas in ändå.

Om en god man missköter sitt uppdrag

Klagomål kring att en god man inte anses utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt ska framföras till överförmyndaren i kommunen. Vem som helst kan framföra ett sådant klagomål. Överförmyndaren måste då utreda frågan. Om den gode mannen anses ha misskött sitt uppdrag kan överförmyndaren entlediga hen mot hens vilja och tillsätta en ny god man.

 
 
 
 

Andra alternativ till god man

Exempel på andra åtgärder/insatser som kan komma i fråga istället för ett godmanskap är:

ge fullmakt till någon annan.
kontaktperson genom socialtjänsten.
personligt ombud, för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
egna medelsförvaltning hos socialtjänst.
anlita ett redovisningsbolag eller juristfirma.
viss möjlighet finns även för makar hjälpa varandra.

Sedan 1 juli 2017 finns framtidsfullmakter som ett komplement till vanliga fullmakter. Syftet med den nya lagen är att öka personers självbestämmande genom att se till att privatpersoner kan behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem. Framtidsfullmakten ska börja gälla när den enskilde på grund av till exempel sjukdom eller psykisk störning inte längre har förmågan att fatta beslut.