Praktiskt stöd och
personlig rådgivning för
anhöriga


Stödinsatser som du som närstående till någon med NPF har rätt att söka

 
 

Stöd via landstinget


Habiliteringen

På habiliteringen finns det särskild kompetens om funktionsvariationer och hur de påverkar vardagslivet, hälsan och utvecklingen. Här finns också olika yrkesgrupper så som arbetsterapeut, logoped, psykolog, sjukgymnast, talpedagog och specialpedagog.

Hjälpmedel

Vissa personer med NPF kan vid behov behöva hjälpmedel för att klara av vardagen lite bättre. Beslut tas t.ex. läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

 
 
 
 

Stöd via kommunen


Kontakt med anhörigkonsulent

En anhörigkonsulent kan hjälpa dig, ge råd och information till dig om tillser en närstående. Anhörigkonsulenterna anordnar även föreläsningar och utbildningar riktade till anhöriga.

Kontaktperson

Kontaktpersoner är ”medmänniskor” som fungerar som ”kompis” och ett stöd i vardagssituationer. De kan exempelvis följa med på fritidsaktiviteter och bidra till att utveckla andra sociala kontakter.

Avlösarservice i hemmet

Med avlösarservice får du hjälp av en person som tillfälligt övertar omvårdnaden av en anhörig så att du som familjemedlem skall få avlastning, möjlighet för återhämtning eller egna aktiviteter.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Denna insats betyder att personen får vistas på ett korttidshem, hos en familj eller på ett läger i syfte att hen får ett miljöombyte och rekreation samt att anhöriga får avlastning.

Boendestöd

En praktisk och social insats är boendestöd som syftar till att underlätta och hantera vardagen, sköta om hemmet och komma igång och utföra sysslor. Sysslorna kan exempelvis vara att göra bankärenden, handla eller vara stöd i kontakt med myndigheter.

Personligt ombud

Personliga ombud kan stödja och samordna insatser som behövs för att ge den med en psykisk funktionsvariation en ökad livskvalitet och självständigare liv utifrån dennes önskemål och behov.

Hjälpmedelscentralen

Kan komma ut och föreskriva vissa hjälpmedel som man sedan hyr/lånar.

 
 
 
 

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)


Detta är en rättighetslag för de som har varaktiga och omfattande funktionsvariationer. Lagen omfattar personer med Autismspektrumtillstånd (AST) som har rätt att ansöka om de insatser som finns angivna i lagen. För varje beslut om insats görs en individuell prövning av individens behov.

Ring kommunens växel och be att få prata med en biståndshandläggare. Beskriv din eller din anhörigas situation och fråga vilket stöd ni kan få i er kommun.